Laboratorium Tekstu
Search for:

Proszę o zapoznanie się z niniejszym regulaminem serwisu https://tekst-lab.net. Każdy użytkownik jest zobligowany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z Regulaminem. Kontakt ze mną i złożenie zmówienia są równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 1 Informacje ogólne

 1. Serwis – to strona internetowa https://tekst-lab.net.
 2. Witryna – niniejszy serwis.
 3. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca stronę https://tekst-lab.net.
 4. Oferta – to oferta dotycząca usług zamieszczona na stronie.
 5. Zlecenie – umowa o dzieło w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem dokonującym zamówienia za pośrednictwem witryny (formularz kontaktowy) lub poczty elektronicznej.
 6. Dane osobowe – to informacje dotyczące zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Może to być na przykład: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
 7. Materiały – to przekazywane klientowi materiały – opracowania (wzorce) naukowe.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Na stronie Serwisu ukazano informacje o usługach wykonywanych w ramach serwisu.
 2. Odwiedzający jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, z aktualnie obowiązującym prawem i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do złożenia zlecenia na materiały w Serwisie, a w efekcie do zawarcia z nim umowy o dzieło w rozumieniu art. 627 kodeksu cywilnego za pośrednictwem Serwisu. Umowa jest zawierana w momemcie akceptacji Zlecenia przez Serwis zleconego przez Użytkownika. Jej przedmiotem są przygotowane przez Serwis. Materiały. Na życzenie Użytkownika umowa jest zawiera i innej formie, np. pisemnej.
 4. Serwis świadczy: usługi dydaktyczne, konsultingowe, redagowanie, pisanie, edytowanie i korektę różnorodnych tekstów drogą elektroniczną na zlecenie klienta. 
 5. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do złożenia zlecenia na materiały w Serwisie, a w efekcie do zawarcia z nim umowy o dzieło w rozumieniu art. 627 kodeksu cywilnego za pośrednictwem Serwisu. Na życzenie Użytkownika umowa jest zawiera i innej formie, np. pisemnej.
 6.  Wszelkie teksty oraz materiały naukowe będące wynikiem realizacji usług serwisu mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Serwis nie wyraża zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Użytkownikowi – dostarczane użytkownikowi materiały mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie w sposób nienaruszający prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności Prawa Autorskiego oraz Art. 272 K. K. 
 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie tych materiałów w sposób niezgodny z prawem. 
 8. Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
 9. Przygotowane materiały nie podlegają dalszej odsprzedaży, kopiowaniu, powielaniu i manipulowaniu materiałami bez wyraźnej zgody Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U. Z 1994r., nr 24, poz. 83/*. 
 10. Zabronione jest wykorzystywanie materiałów serwisu w sposób wprowadzający w błąd co do autorstwa – nie wyraża zgody na przedstawianie zakupionych opracowań osobom trzecim jako własnych prac. W przypadku podejrzenia o niewłaściwe, niezgodne z przepisami prawa wykorzystanie materiałów, serwis zastrzega sobie możliwość niezwłocznego wycofania się z dalszej realizacji zamówienia, bez prawa do zwrotu wpłaconej należności i bez powiadamiania o tym użytkownika. 
 11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie oraz sposób wykorzystania materiałów.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.
 13. Wszelkie ewentualnie powstałe spory strony w pierwszej kolejności zobowiązują się rozstrzyga polubownie z satysfakcją dla stron. W innych przypadkach w sądzie właściwym dla siedziby właściciela niniejszego Serwisu. 
 14. Niniejszy regulamin może ulec zmianie.

§ 3 Anonimowość i prywatność

 1. Serwis Tekst-Lab chroni anonimowość i prywatność danych osobowych klientów i użytkowników korzystających z usług zawartych w ramach witryny stosownie do przepisów prawa, zwłaszcza: Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych.
 2. Serwis nie przekazuje i nie odsprzedaje osobom trzecim jakichkolwiek danych osobowych i materiałów użytkowników.
 3. Dane uzyskane w wyniku zaprezentowania oferty i realizacji usługi są bezpiecznie przechowywane. Dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione.
 4. W przypadku próby naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych lub rozporządzenia ogólnego parlamentu europejskiego i rady (UE) o ochronie danych osobowych serwis zobowiązuje się powiadomić o tym właściwe organy służby bezpieczeństwa.
 5. Podając swoje dane kontaktowe, użytkownik zgadza się na ich przetwarzanie w celach kontaktowych niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik korzystając z funkcjonujących w ramach witryny formularzy kontaktowych przekazuje swoje dane w sposób wolny i dobrowolny, to jest bez jakiegokolwiek przymusu ze strony serwisu.

§ 4 Składanie zamówienia  

 1. Zamówienie przyjmowane jest w formie elektronicznej poprzez wysłanie maila na adres serwisu na stronie lub wypełnienie formularza kontaktowego. 
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.
 3. Składając zamówienie drogą mailową bądź przez formularz kontaktowy, każdy Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin.

§ 5 Realizacja i rozliczanie zamówienia  

 1. Realizacja zamówienia odbywa się etapowo. 
 2. Serwis ustala z Użytkownikiem warunki współpracy przed jej rozpoczęciem w formie korespondencji mailowej.
 3. Wszelkie ustalenia między stronami dotyczące w szczególności zmian w przedmiocie zmiany struktury tekstu bądź innych elementów zlecenia powinny zostać przez Użytkownika potwierdzone e-mailem.
 4. Użytkownik ma powinność udostępnienia wszelkich niezbędnych informacji, aby Serwis mógł zrealizować zlecenie w sposób profesjonalny. W tym celu należy przesłać w formie e-maila: temat pracy, plan pracy, wymogi edytorskie, wytyczne merytoryczne, wskazówki, zalecaną bibliografię, terminy. W przypadku, gdy Użytkownik nie przekaże żadnych wytycznych , zastosowane zostaną ustawienia standardowe: czcionka 12 TNR; interlinia 1,5; margines lewy 3,5; prawy 2,5; przypisy dolne. Zmiana warunków pracy po jej napisaniu jest odpłatna.
 5. Realizacja zamówienia odbywa się zarówno na podstawie aktualnie ogólnodostępnych pozycji zwartych, ciągłych oraz internetowych, opracowań, innych materiałów jak i tłumaczeń artykułów i książek obcojęzycznych dotyczących meritum tematu. W trakcie realizacji zamówienia możliwa jest zmiana przez serwis planu pracy spowodowana ograniczoną dostępnością w danym momencie określonych pozycji bibliograficznych.
 6. Odpowiedzialność za zmiany mające wpływ na koszt, treść i strukturę tekstu w trakcie realizacji zlecenia ponosi Użytkownik.
 7. Warunkiem odbioru części lub całości tekstu jest terminowe wywiązywanie się z płatności. 
 8. Płatność regulowana jest na konto bankowe po uprzednim przesłaniu fragmentów opracowania do wglądu i akceptacji przez klienta.
 9. Wszelkie teksty –  opracowania – sporządzone przez nasz Serwis  są jedynie wzorami stanowiącymi podstawę do tworzenia własnych prac (tekstów). Tym samym, mogą one służyć tylko i wyłącznie jako przykładowe opracowanie tematu w celu dokonania przez klienta dalszych rozważań. 
 10. Serwis nie bierze odpowiedzialności za następstwa związane z niewłaściwym wykorzystaniem napisanych przez nas tekstów naukowych. 
 11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za subiektywny odbiór przygotowanych tekstów lub ich fragmentów. 
 12. Serwis nie przekazuje praw autorskich do udostępnianego materiału – zachowuje prawo do ich rozpowszechniania i wielokrotnej sprzedaży w ramach prowadzonej działalności konsultingowej dla sutdentów.
 13. Serwis zastrzega sobie prawo do wycofania się ze współpracy w każdym momencie bez podania przyczyny.
 14. Na życzenie klientowi przesyłany jest rachunek za usługę (właściciel Serwisu prowadzi działalność gospodarczą w Niemczech).
 15. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

§6 Odbiór zamówienia

 1. Zamawiający otrzyma przedmiot zlecenia drogą elektroniczną w formie załącznika *docx w wiadomości e-mail.

§7 Reklamacje

 1. Ewentualne reklamacje i roszczenia, co do efektów pracy serwisu będą rozpatrywane po uprzednim dokładnym pisemnym przedstawieniu i uzasadnieniu zastrzeżeń.
 2. Reklamacja jest uwzględniana jedynie przy odstępstwie od tematu pracy i dotyczy włącznie tekstu przygotowanego przez serwis.
 3. Reklamacje i uwagi muszą być zgłaszane wyłącznie w imieniu własnym Użytkownika (a nie promotora/wykładowcy!), pod rygorem nieważności współpracy i odstąpienia od niej.
 4. Serwis nie uznaje reklamacji tekstu (także tego skorygowanego), który jest autorstwa serwisu i został przesłany bezpośrednio do promotora/wykładowcy i to od niego pochodzą roszczenia (a nie od klienta). Wówczas mowa o naruszeniu prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności Prawa Autorskiego oraz Art. 272 K. K.  W takiej sytuacji serwis natychmiast wycofuje się że współpracy bez zwrotu wpłaconych środków i bez powiadamiania o tym użytkownika. 
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za subiektywny odbiór przygotowanych tekstów, korekt lub ich fragmentów.
 6.  Korekty wynikające ze zmiany decyzji użytkownika, uzyskanych przez użytkownika wyników raportu JSA (moje teksty są wielokrotnie powielane w przypadku zlecenia dotyczącego podobnej tematyki) i z niedoinformowania, a nie z winy serwisu są płatne. W takim przypadku serwis zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od współpracy bez zwrotu wpłaconych środków. 
 7. Przekroczony współczynnik prawdopodobieństwa nie jest podstawą do uwzględnienia reklamacji.
 8. Do poprawek nie zalicza się zmian dokonanych planie pracy przez serwis ( wprowadzenie zmian z uwagi na dostępność/niedostępność literatury przedmiotu) i dopisywania, nowych, nieuwzględnionych w planie informacji na prośbę Klienta. Koszt tego typu poprawek ponosi klient. 
 9. Uwagi i wskazówki dotyczące poprawek należy przesyłać w formie skanów, z uwagami lub w pliku w wersji elektronicznej, w formie dokładnego opisu, z podaniem numeru strony, numeru akapitu, numeru przypisu itd. Wszelkie materiały przesłane przez Użytkowania muszą być wysokiej jakości, zawarty w nich tekst ma być zrozumiały i czytelny. Należy przedstawić pełne, jasne i zrozumiałe informacje dotyczące oczekiwanych zmian w pracy. 
 10. Serwis zastrzega sobie prawo do oceny merytorycznej zgłaszanych reklamacji i do ich uznania.
 11. Uznana reklamacja obejmuje wykonanie niezbędnych poprawek oraz korekt. 
 12. Nieterminowe dokonywanie płatności skutkuje automatyczną rezygnacją z możliwości wprowadzania zmian, czy poprawek do tekstu. O poprawki można się starać, gdy należności są uregulowane w całości. Wykonywane są one jednokrotnie bez możliwości wprowadzania kolejnych zmian. 
 13. Poprawki wykonywane są w terminie do 30 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. 
 14. Zmiany wytycznych w trakcie realizacji zlecenia wiązać się będą z dodatkowymi kosztami, które klient zobowiązuje się pokryć. Całość materiałów dotyczących pracy może zostać przekazania jedynie w przypadku otrzymania całej kwoty na konto wskazane przez serwis. 
 15. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamacje w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia materiału.
 16. Reklamacje nie będą uwzględniane po upływie 7 dni kalendarzowych od dnia przesłania materiału do zamawiającego oraz przy niedoinformowaniu lub błędnym informowaniu mnie o wymogach, zakresie, temacie, strukturze tekstu przed rozpoczęciem pisania/korekty. W takich okolicznościach Serwis ma prawo odmowy realizacji poprawek, bez podania przyczyny