Pomoc naukowa dla studentów
Search for:

Proszę o zapoznanie się z niniejszym regulaminem serwisu https://tekst-lab.net. Każdy użytkownik jest zobligowany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z Regulaminem. Kontakt ze mną i złożenie zmówienia są równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu!

§ 1 Informacje ogólne

 1. Serwis – to strona internetowa https://tekst-lab.net.
 2. Witryna – niniejszy serwis.
 3. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca stronę https://tekst-lab.net.
 4. Oferta – to oferta dotycząca usług zamieszczona na stronie.
 5. Zlecenie – umowa o dzieło w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem dokonującym zamówienia za pośrednictwem witryny (formularz kontaktowy) lub poczty elektronicznej.
 6. Dane osobowe – to informacje dotyczące zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Może to być na przykład: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
 7. Materiały – to przekazywane klientowi materiały – opracowania (wzorce) naukowe.
 8. Serwis jest częścią Text-Lab.
 9. Serwis gwarantuje klientowi całkowitą anonimowość oraz dyskrecję. Dane kontaktowe, takie jak: imię, telefon adres E-mail, nigdy nie będą wykorzystane na potrzeby marketingu elektronicznego i nigdy nie będą udostępniane poza serwis.  

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Na stronie Serwisu ukazano informacje o usługach wykonywanych w ramach serwisu.
 2. Odwiedzający jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, z aktualnie obowiązującym prawem i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do złożenia zlecenia na materiały w Serwisie, a w efekcie do zawarcia z nim umowy o dzieło w rozumieniu art. 627 Kodeksu Cywilnego za pośrednictwem Serwisu. Umowa jest zawierana w momencie akceptacji Zlecenia przez Serwis zleconego przez Użytkownika. Jej przedmiotem są przygotowane przez Serwis materiały. Na życzenie Użytkownika umowa jest zawiera i innej formie, np. pisemnej.
 4. Serwis świadczy: usługi dydaktyczne, konsultingowe, redagowanie, pisanie, edytowanie i korektę różnorodnych tekstów drogą elektroniczną na zlecenie klienta. 
 5. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do złożenia zlecenia na materiały w Serwisie. Na życzenie Użytkownika umowa jest zawiera w innej formie, np. pisemnej.
 6.  Wszelkie teksty oraz materiały naukowe będące wynikiem realizacji usług serwisu mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Serwis nie wyraża zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Użytkownikowi – dostarczane użytkownikowi materiały mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie w sposób nienaruszający prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności Prawa Autorskiego oraz Art. 272 K. K. 
 7. Przekazywany materiał ma charakter informacyjny, wzorcowy i stanowi jedynie poradę naukową – nie jest on pracą dyplomową, ani jej częścią. Nie może być wykorzystywany ani element składowy pracy dyplomowej, ani w zakresie egzaminu dyplomowego, czy też w celu zaliczenia przedmiotu czy też uzyskania tytułu zawodowego. 
 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie tych materiałów w sposób niezgodny z prawem. 
 9. Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
 10. Przygotowane materiały nie podlegają dalszej odsprzedaży, kopiowaniu, powielaniu i manipulowaniu materiałami bez wyraźnej zgody Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U. Z 1994r., nr 24, poz. 83/*. 
 11. Zabronione jest wykorzystywanie materiałów serwisu w sposób wprowadzający w błąd co do autorstwa – nie wyraża zgody na przedstawianie zakupionych opracowań osobom trzecim jako własnych prac. W przypadku podejrzenia o niewłaściwe, niezgodne z przepisami prawa wykorzystanie materiałów, serwis zastrzega sobie możliwość niezwłocznego wycofania się z dalszej realizacji zamówienia, bez prawa do zwrotu wpłaconej należności i bez podawania przyczyny i powiadamiania o tym użytkownika. 
 12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie oraz sposób wykorzystania materiałów.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.
 14. Wszelkie ewentualnie powstałe spory strony w pierwszej kolejności zobowiązują się rozstrzyga polubownie z satysfakcją dla stron. W innych przypadkach w sądzie właściwym dla siedziby właściciela niniejszego Serwisu. 
 15. Niniejszy regulamin może ulec zmianie.

§ 3 Anonimowość i prywatność

 1. Serwis Tekst-Lab chroni anonimowość i prywatność danych osobowych klientów i użytkowników korzystających z usług zawartych w ramach witryny stosownie do przepisów prawa, zwłaszcza: Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych.
 2. Serwis nie przekazuje i nie odsprzedaje osobom trzecim jakichkolwiek danych osobowych i materiałów użytkowników.
 3. Dane uzyskane w wyniku zaprezentowania oferty i realizacji usługi są bezpiecznie przechowywane. Dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione.
 4. W przypadku próby naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych lub rozporządzenia ogólnego parlamentu europejskiego i rady (UE) o ochronie danych osobowych serwis zobowiązuje się powiadomić o tym właściwe organy służby bezpieczeństwa.
 5. Podając swoje dane kontaktowe, użytkownik zgadza się na ich przetwarzanie w celach kontaktowych niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik korzystając z funkcjonujących w ramach witryny formularzy kontaktowych przekazuje swoje dane w sposób wolny i dobrowolny, to jest bez jakiegokolwiek przymusu ze strony serwisu.

§ 4 Składanie zamówienia  

 1. Zamówienie przyjmowane jest w formie elektronicznej poprzez wysłanie maila na adres serwisu na stronie lub wypełnienie formularza kontaktowego. 
 2. Wszelkie warunki współpracy ustalane są mailowo (pisemnie) albo przez Formularz Kontaktowy w niniejszym Serwisie. Za podstawę współpracy służą wyłącznie ustalenia znajdujące się w treści korespondencji mailowej pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem. Pod uwagę nie są brane m.in: załączniki do wiadomości, skany, zrzuty ekranów, nagrania głosowe i audiowizualne, itd.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.
 4. Składając zamówienie drogą mailową bądź przez formularz kontaktowy, każdy Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin.

§ 5 Realizacja i rozliczanie zamówienia  

 1. Realizacja zamówienia odbywa się etapowo. 
 2. Serwis ustala z Użytkownikiem warunki współpracy przed jej rozpoczęciem w formie korespondencji mailowej.
 3. Użytkownik ma powinność udostępnienia wszelkich niezbędnych informacji, aby Serwis mógł zrealizować zlecenie w sposób profesjonalny. W tym celu należy przesłać w formie e-maila: temat pracy, plan pracy, wskazówki, zalecaną bibliografię, terminy. Zmiana warunków pracy po jej napisaniu jest odpłatna.
 4. Tekst zawiera ustawienia standardowe: czcionka 12 TNR; interlinia 1,5; margines lewy 3,5; prawy 2,5; przypisy dolne. 
 5. Realizacja zamówienia odbywa się zarówno na podstawie aktualnie ogólnodostępnych pozycji zwartych, ciągłych oraz internetowych, opracowań, innych materiałów jak i tłumaczeń artykułów i książek obcojęzycznych dotyczących meritum tematu. Serwis nie gwarantuje, że materiał zostanie stworzony w oparciu o najnowsze pozycje bibliograficzne dotyczące tematu pracy (np. akty prawne, komentarze do ustaw, pozycje zwarte) ani tego, że dany temat zostanie całkowite wyczerpany w opracowaniu przygotowanym przez serwis. Wobec tego, w trakcie realizacji zamówienia możliwa jest zmiana przez serwis planu pracy spowodowana ograniczoną dostępnością w danym momencie określonych pozycji bibliograficznych. 
 6. Serwis nie oferuje skanów ani przekazania użytkownikowi wykorzystanych pozycji. Tym samym, wszelkie przypisy w tekście są jedynie przykładowym wykazem literatury dotyczącej danego tematu, która może zostać być wykorzystana przez użytkownika do stworzenia własnej pracy. 
 7. Odpowiedzialność za zmiany mające wpływ na koszt, treść i strukturę tekstu w trakcie realizacji zlecenia ponosi Użytkownik.
 8. Warunkiem odbioru części lub całości tekstu jest terminowe wywiązywanie się z płatności. 
 9. Płatność regulowana jest na konto bankowe po uprzednim przesłaniu fragmentów opracowania do wglądu i akceptacji przez klienta.
 10. W przypadku braku dostępności materiałów niezbędnych do utworzenia treści wzorca lub jego części, Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od współpracy.
 11. Wszelkie teksty –  opracowania – sporządzone przez nasz Serwis  są jedynie wzorami stanowiącymi podstawę do tworzenia własnych prac (tekstów). Tym samym, mogą one służyć tylko i wyłącznie jako przykładowe opracowanie tematu w celu dokonania przez klienta dalszych rozważań. 
 12. Serwis nie bierze odpowiedzialności za następstwa związane z niewłaściwym wykorzystaniem napisanych przez nas tekstów naukowych. 
 13. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za subiektywny odbiór przygotowanych tekstów lub ich fragmentów. 
 14. Serwis nie przekazuje praw autorskich do udostępnianego materiału – zachowuje prawo do ich rozpowszechniania i wielokrotnej sprzedaży w ramach prowadzonej działalności konsultingowej dla studentów.
 15. Serwis zastrzega sobie prawo do wycofania się ze współpracy w każdym momencie bez podania przyczyny.
 16. Na życzenie klientowi przesyłany jest rachunek za usługę (właściciel Serwisu prowadzi działalność gospodarczą w Niemczech).
 17. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

§6 Odbiór zamówienia

 1. Zamawiający otrzyma przedmiot zlecenia drogą elektroniczną w formie załącznika *docx w wiadomości e-mail.

§7 Reklamacje

 1. Ewentualne reklamacje i roszczenia, co do efektów pracy serwisu będą rozpatrywane po uprzednim dokładnym pisemnym przedstawieniu i uzasadnieniu zastrzeżeń.
 2. Reklamacja jest uwzględniana, jeśli materiał – tekst- posiada wady. Wadami są: całkowite odstępstwo od tematu pracy oraz tekst poniżej ustalonej między stronami objętości. Tekst powyżej ustalonej objętości nie może stanowić podstawy reklamacji.
 3. Reklamacja dotyczy włącznie tekstu przygotowanego przez serwis.
 4. Reklamacje i uwagi do wzorca muszą być zgłaszane wyłącznie w imieniu własnym Użytkownika (a nie promotora/wykładowcy!), pod rygorem nieważności współpracy i odstąpienia od niej bez podania przyczyny.
 5. Reklamacja nie dotyczy niedostosowania wzorca do wymogów formalnych/edycyjnych. Ostateczny kształt pracy Zamawiający musi nadać we własnym zakresie po samodzielnym przygotowaniu tekstu pracy.
 6. Serwis nie uznaje reklamacji tekstu (także tego skorygowanego), który jest autorstwa serwisu i został przesłany bezpośrednio do promotora/wykładowcy i to od niego pochodzą roszczenia (a nie od klienta). Wówczas mowa o naruszeniu prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności Prawa Autorskiego oraz Art. 272 K. K.  W takiej sytuacji serwis natychmiast wycofuje się że współpracy bez zwrotu wpłaconych środków i bez powiadamiania o tym użytkownika. 
 7. Korekta tekstu utworzonego samodzielnie przez Klienta na podstawie przesłanego przez Serwis wzorca jest płatna. 
 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za subiektywny odbiór przygotowanych tekstów, korekt lub ich fragmentów. 
 9. Serwis nie zawsze całkowicie wyczerpuje określony temat pracy – dane zagadnienia są opisane na bazie aktualnie dostępnej literatury przedmiotu. Korekcie nie podlega tekst w celu uzupełnienia takich braków.
 10.  Korekty wynikające ze zmiany decyzji użytkownika, uzyskanych przez użytkownika wyników raportu JSA (moje teksty są powielane w przypadku zleceń dotyczących podobnej tematyki) i z niedoinformowania, a nie z winy serwisu są płatne. W takim przypadku serwis zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od współpracy bez zwrotu wpłaconych środków. 
 11. Przekroczony współczynnik – poziom – podobieństwa w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym nie jest podstawą do uwzględnienia reklamacji. Prace autorstwa serwisu nie mogą być przedkładane na uczelni jako teksty własne użytkownika. Stanowią jedynie wzorzec służący do tworzenia własnych prac (tekstów). 
 12. Do poprawek nie zalicza się zmian dokonanych planie pracy przez serwis ( wprowadzenie zmian z uwagi na dostępność/niedostępność literatury przedmiotu) i dopisywania, nowych, nieuwzględnionych w planie informacji na prośbę Klienta. Koszt tego typu poprawek ponosi klient. 
 13. Uwagi i wskazówki dotyczące poprawek należy przesyłać w formie skanów, z uwagami lub w pliku w wersji elektronicznej, w formie dokładnego opisu, z podaniem numeru strony, numeru akapitu, numeru przypisu itd. Wszelkie materiały przesłane przez Użytkowania muszą być wysokiej jakości, zawarty w nich tekst ma być zrozumiały i czytelny. Należy przedstawić pełne, jasne i zrozumiałe informacje dotyczące oczekiwanych zmian w pracy. 
 14. Serwis zastrzega sobie prawo do oceny merytorycznej zgłaszanych reklamacji i do ich uznania.
 15. Uznana reklamacja obejmuje wykonanie niezbędnych poprawek oraz korekt. 
 16. Nieterminowe dokonywanie płatności skutkuje automatyczną rezygnacją z możliwości wprowadzania zmian, czy poprawek do tekstu. O poprawki można się starać, gdy należności są uregulowane w całości. Wykonywane są one jednokrotnie bez możliwości wprowadzania kolejnych zmian. 
 17. Reklamacje są rozpatrywane do 7 dni od momentu zgłoszenia uwag przez klienta.
 18. Poprawki wykonywane są w terminie do 30 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. 
 19. Zmiany wytycznych w trakcie realizacji zlecenia wiązać się będą z dodatkowymi kosztami, które klient zobowiązuje się pokryć. Całość materiałów dotyczących pracy może zostać przekazania jedynie w przypadku otrzymania całej kwoty na konto wskazane przez serwis. 
 20. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamacje w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia materiału. 
 21. Reklamacje nie będą uwzględniane po upływie 7 dni kalendarzowych od dnia przesłania materiału do zamawiającego oraz przy niedoinformowaniu lub błędnym informowaniu mnie o wymogach, zakresie, temacie, strukturze tekstu przed rozpoczęciem pisania/korekty oraz, kiedy tekst przygotowany przez serwis został przesłany do promotora jako tekst własny klienta (i to od wykładowcy pochodzą uwagi do korekty). W takich okolicznościach Serwis ma prawo odmowy realizacji poprawek, bez podania przyczyny.
 22. Strony uzgadniają, że kiedy zamawiający nie przedstawi żadnych uzasadnionych zastrzeżeń w terminie 7 dni, uznaje się, że serwis przekazał mu materiały o odpowiedniej jakości i w całości, a użytkownik go zaakceptował bez zastrzeżeń.